Logo

Angle
Съобщение:
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 9 29 януари 2019 г 1. – Управителният съвет на Национален съюз „Безопасност и охрана“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение от 15.01.2019 г. свиква общо събрание на членовете на 27.03.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Джеймс Баучър № 76, в зала „София“ на Българския Червен кръст при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Национален съюз „Безопасност и охрана“ за 2018 г.; 2. отчет за финансовата дейност на НСБО за 2018 г.; 3. приемане на план за дейността на Национален съюз „Безопасност и охрана“ през 2019 г.; 4. промени в устава на НСБО. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Добре дошли в сайта на НСБО!

www.nsbo-bg.com

Национален съюз "Безопасност и охрана" /НСБО/ е неправителствена, гражданска организация. Учреден е на 2 декември 2004 в София, а с решение №1 от 21 декември 2004 на Софийски градски съд НСБО е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

От началото на съществуването си НСБО показва, че запълва обществената ниша в областта на безопасността и охранителната дейност, свързани с вътрешната сигурност, опазването на гражданския мир, физическата неприкосновеност на личността и обществения ред в страната. Като такава НСБО спазва принципите за равноспоставеност, откритост и прозрачност, като си поставя следните цели:

  • да създава предпоставки за широко обсъждане на обществено значими проблеми
  • да осигури участие на всички ангажирани страни на местната власт и отговорните институции изискващи гражданско участие и диалог
  • да предлага решения и предприемане на конкретни действия по обсъжданите проблеми и въпроси

Програмист:
Христофор Луканов (sandh)
E-mail адрес: sandh@abv.bg

Дизайнер:
Александър Евтимов (Huma)
E-mail адрес: office@padis-bg.com


Затвори