no-image
Национална конференция на тема „Да опазим децата на България – Насилието сред и върху деца и младежи”, проведена на 29.04.2010г.

 „ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ –

НАСИЛИЕТО СРЕД И ВЪРХУ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”

ПОД ПАТРОНАЖА НА
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Г-Н ГИНЬО ГАНЕВ

С ПОДКРЕПАТА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

 МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОРГАНИЗАТОРИ:

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА”

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

МЯСТО: Хотел „ШЕРАТОН” – София, зала „Средец” 

ДАТА:     29 април 2010 г.

УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:

Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта – 41 Народно събрание на Република България

Министерство на вътрешните работи

Министерство на образованието, младежта и науката

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на физическото възпитание и спорта 

Министерство на културата

Столична община 

Съвет за електронни медии

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви при Министерския съвет

Национално сдружение на общините в РБългария

Представители на неправителствения сектор в областта на закрила на децата

Медии

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

На Националната конференция „Да опазим децата на България – Насилието сред и върху деца и младежи” 

под патронажа на омбудсмана на Република България – г-н Гиньо Ганев;

организирана от Синдиката на българските учители и Национален съюз „Безопасност и охрана”;

с подкрепата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието, младежта и науката и Столична община;

с активното участие на представители от законодателната и изпълнителната власт на държавно и общинско ниво, неправителствени организации, граждани и медии;

проведена на 29 април 2010 г. – София

Ние, организатори и участници в конференцията:

Като продължаваме усилията на Националната кампания „Да опазим децата на България” в открит публичен дебат да се говори за проблемите на насилието сред и върху децата и младите хода и да се даде организиран израз на участието на цялото гражданско общество в търсене на пътища за разрешаване на този обществено значим и болезнен проблем. 

Препотвърждаваме целта си за консолидация на  усилията на всички институции и неправителствени граждански структури за постигане на ефективна координация на общите действия и ангажиране на цялото общество с проблема за насилието сред и върху деца и млади хора;

Като стремежът ни е да се стимулира процес, който да доведе до изработването или усъвършенстването на националните и местни политики в областта на превенция на насилието и да провокира широки обществени дискусии.

Водейки се от принципите на конституционализираната Харта на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за правата на детето, според които всяко дете има право на закрила от всички форми на физическо и умствено насилие; 

Отбелязвайки  с нарастваща тревога, че насилието върху деца и млади хора е сериозно нарушаване на техните права и всяко посегателство върху тях е форма на незачитане на човешкото им достойнство и физическа неприкосновеност, което оставя своя дълбок отпечатък върху развитието и социалното им включване, не само сега, но и в бъдеще; 

Припомняйки, че държавата трябва да предприеме всички необходими законодателни, административни, обществени и образователни мерки за закрила на детето. Конвенцията за правата на детето утвърждава равните човешки права на децата на уважение на тяхното достойнство, физическа и лична неприкосновеност. И ако първичната отговорност за осигуряване на безопасна и сигурна среда е на родителите, то от държавата се изискват постоянни и навременни действия за предотвратяване на насилието;

Оценявайки усилията на държавната, политическата и законодателната власт за предотвратяване и преодоляване на проблема с насилието;

Изразяваме загриженост относно недостатъчните ресурси, както финансови, така и човешки, необходими за преодоляване на проблема насилие, както и за липсата на адекватно обучени мултидисциплинарни екипи от специалисти;

Отбелязваме още, че има огромен дефицит от възможности за рехабилитационни мерки и заведения за рехабилитация на жертвите на насилие, както и ограничен достъп до подходящи социални услуги;

Като се обединяваме зад идеята, че най-успешната стратегия за обществен натиск за преодоляване  на насилието е въздействието върху националното ниво; 

Концентрираме усилията си за насърчаване на категоричната политическа воля за преодоляване на проблема с насилието сред и върху децата и младите хора.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ:

Институциите в Република България и структурите на гражданското общество

С настоятелните препоръки:

Правителството да приеме ясна национална, политическа  декларация по отношение на насилието сред и върху деца и млади хора; 

Да се създадат условия за съчетаване на държавната воля с инициативите на гражданския сектор;

Да се предприеме от компетентните органи подробно проучване на обхвата, естеството, причините и последиците от насилието срещу деца и млади хора. На основата на това проучване да се формулират ясни политики, програми с измерими резултати и планове.

Децата и младежите да бъдат разумно въвлечени в действията относно насърчаването и създаването на стратегии за борба с насилието сред и върху деца и млади хора;

 Да бъдат привлечени родителите като партньори на училището, институциите и социалните служби.

Целта ни е да се консолидират усилията на всички институции и граждански структури;

Да се увеличи ролята на гражданското общество чрез:

Устойчиви гаранции за осъществяването на граждански контрол , координация на действията

за създаване и прилагане на интегрирани политики

Укрепване на националните действия в полза на децата и младите хора с набор от специфични, обозрими и измерими цели и задачи.


Свалете файл

Новини