no-image
Протокол №1 от заседание на УС на НСБО, проведено на 19.01.2010г.

                                 П Р О Т О К О Л  № 1

               от заседание на УС на НСБО, проведено на 19.01.2010г.

                           гр.София,ул. „Богатица” №10,зала 1, 14.00 ч.

След направените разисквания, предложения и допълнения УС на НСБО

                                            Р Е Ш И :

   По т.1…………………

   По т.2…………………

   По т.3…………………

   По т.4.

     1.От 01.02.2010г.встъпителната вноска за съюзна членска карта става 50,00/петдесет/лева. Членският внос се запазва в размер на 2,00/два/лева месечно.

    2.Не се допуска създаването на паралелни структури на НСБО в едно населено място. Подаването на заявления за членство в НСБО от страната задължително да става след одобрението от избраните Областни ръководства на Съюза и подпис на областния председател(координатор).

    3.Под ръководството на УС да се формират работни групи за навременна експертна намеса при разглеждане на законови нормативни документи на правителствено ниво. Отношение да се взима и по други внезапно възникнали проблемни въпроси по сигурността, административното, финансовото, данъчното и др. касаещи населението на  страната.

   4………………………………………. 

   5……………………………………….

   6………………………………………. 

   7………………………………………. 

   8.Членовете на УС да търсят  възможности за финансиране по вътрешни и международни  програми и съвместни дейности  за продължаване на Програмата  „ Да опазим децата на България”, защита на имуществото, физическата неприкосновеност на личността ,опазване на обществения ред и други.

Свалете протокол

Новини