Държавен вестник,брой 15 от 14.II.2023г. ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ 24. – Управителният съвет на Национален съюз „Безопасност и охрана“, София, на основание чл. 26 и 27 от ЗЮЛНЦ с решение от 26.01.2023 г. свиква общото събрание на НСБО на 20.04.2023 г. от 17 ч. в зала „Силует“ на хотел „Маринела“, София, ж.к. Лозенец, ул. Джеймс Баучер № 100, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Национален съюз „Безопасност и охрана“ за 2022 г.; 2. отчет за финансовата дейност на НСБО за 2022 г.; 3. приемане на план за дейността на УС на НСБО през 2023 г. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред колкото и членове да се явят.

Национален съюз "Безопасност и охрана"

Национален съюз „Безопасност и охрана“ /НСБО/ е неправителствена, гражданска организация. Учреден е на 2 декември 2004 в София, а с решение №1 от 21 декември 2004 на Софийски градски съд НСБО е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

От началото на съществуването си НСБО показва, че запълва обществената ниша в областта на безопасността и охранителната дейност, свързани с вътрешната сигурност, опазването на гражданския мир, физическата неприкосновеност на личността и обществения ред в страната. Като такава НСБО спазва принципите за равноспоставеност, откритост и прозрачност, като си поставя следните цели:

  • да създава предпоставки за широко обсъждане на обществено значими проблеми
  • да осигури участие на всички ангажирани страни на местната власт и отговорните институции изискващи гражданско участие и диалог
  • да предлага решения и предприемане на конкретни действия по обсъжданите проблеми и въпроси

Последни новини