Държавен вестник брой: 18, от дата 1.3.2024 г. 1. – Управителният съвет на Национален съюз „Безопасност и охрана“, София, на основание чл. 26 и 27 от ЗЮЛНЦ и с решение на УС от 22.02.2024 г. свиква общо събрание на членовете на 24.04.2024 г. в 17 ч. в София, бул. Джеймс Баучър № 76, в зала „София“ на Българския Червен кръст при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Национален съюз „Безопасност и охрана“ за 2023 г.; 2. отчет за финансовата дейност на НСБО за 2023 г. 3. приемане на план за дейността на УС на НСБО през 2024 г. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Национален съюз "Безопасност и охрана"

Национален съюз „Безопасност и охрана“ /НСБО/ е неправителствена, гражданска организация. Учреден е на 2 декември 2004 в София, а с решение №1 от 21 декември 2004 на Софийски градски съд НСБО е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

От началото на съществуването си НСБО показва, че запълва обществената ниша в областта на безопасността и охранителната дейност, свързани с вътрешната сигурност, опазването на гражданския мир, физическата неприкосновеност на личността и обществения ред в страната. Като такава НСБО спазва принципите за равноспоставеност, откритост и прозрачност, като си поставя следните цели:

  • да създава предпоставки за широко обсъждане на обществено значими проблеми
  • да осигури участие на всички ангажирани страни на местната власт и отговорните институции изискващи гражданско участие и диалог
  • да предлага решения и предприемане на конкретни действия по обсъжданите проблеми и въпроси

НСБО в снимки