ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НСБО

Членството в НСБО е въпрос на чест и доблест в интерес на гражданското общество в Република България. Това задължава всеки съюзен член да съблюдава определени правила, основани на лична отговорност и воля за поддържане на авторитета на НСБО в обществото.

Този Кодекс изисква от съюзните членове да прилагат етичните правила на поведение при лична убеденост, сътрудничество и взаимопомощ. Да разубеждава и възпира допускането на неетично поведение, което е във вреда на нашата гражданска организация.

При своите действия и постъпки съюзният член трябва винаги да се основава на следните морално-етични правила:

  • да се гордее, че е член на НСБО и да защитава с чест Уставните изисквания и приетата символика на организацията;

  • да издига още повече авторитета на НСБО и да не позволява да се опетнява доброто име на организацията, както и да подпомага усилията за развитие на демократичното общество и сигурността на гражданите;

  • да не използва съюзната членска карта пред органите на МВР, държавни и административни институции и ведомства за решаване на лични проблеми и въпроси;

  • да не се обвързва с дейности, които са несъвместими с приетите в страната закони и правни норми, с което би се накърнил моралният авторитет и цели на организацията пред обществото;

  • да предприема незабавни действия в местните структури на организацията срещу установено неетично поведение на съюзни членове или решително да защитава от необосновано опетняване името и престижа на НСБО;

  • да отстоява гражданските права и да бъде коректив на органите от местната и държавна  власт, особено по въпросите на сигурността и спокойствието на гражданите;

  • да проявява активна гражданска позиция при осъщесвяване правото на всеки гражданин да иска от органите по-добро управление и по-добра администрация.