За нас

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА НСБО СА ДА:

1. Привлича и обединява в своите структури бивши и настоящи служители от МВР, МО, НСО и останалите специални и специализирани служби на Република България. Да приобщава физически лица, притежаващи знания и умения в областта на безопасността и охранителната дейност, изявени представители на политическия и обществения живот.

2. Създава продуктивна среда за съхраняване и развитие способностите на членове си.

3. Съдейства за реализиране и развитие опита на специалистите, профилирани в областта на охранителната дейност, свързана с опазване на имуществото, физическата неприкосновеност на личността и опазване на обществения ред.

4. Спомага за социалната адаптация на своите членове, освободени от служба в структурите на МВР, МО, НСО и всички останали специални и специализирани служби на Република България. Националният съюз активно съдейства и защитава с всички законови средства справедливото резрешаване на обществени и социалните и проблеми.

5. Създава фактори съдействащи за поддържане на гражданския мир.

6. Лансира сред младежта предимствата, възможностите и достойнствата на службата в редиците на МВР и БА , като формира у тях желание за професионална реализация.

7. Подпомага държавните органи и общинските власти при решаване на проблеми касаещи сигурността на гражданите, свързана с охранителната дейност, с опазване на имуществото, физическата неприкосновеност на личността и опазване на обществения ред.

8. Лобира пред институциите свързани с нормотворческа дейност пряко ангажирана с националната сигурност и опазването на обществения ред. Работи за промяна на действащи нормативни документи в интерес на по-ефективното структуриране и подобряване работата на специализираните органи и служби.

9. Помага за утвърждаването на общочовешките духовни ценности и съдейства за съхраняването на граждански мир.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА“ е организация за развитие в обществена полза на специфични дейности в областта на безопасността и охраната, непосредствено ангажирана със защита на имуществото, физическата неприкосновеност на личността и опазване на обществения ред.

СТРУКТУРА

Структурата на НСБО е изградена на териториален принцип, както следва:

 • Централна зона – София – град
 • Североизточна зона с център Варна
 • Северозападна зона с център Плевен
 • Югоизточна с център Бургас
 • Южна централна с център Пловдив
 • Югозападна с център Благоевград

~Централна зона София – град

 • председател – Еди Минасян – 02 / 866 5350;
 • зам. предедател по организационни въпроси – Веселин Павлов;
 • зам. председател мероприятия и връзка с медиите –
  Никола Ладжов;
 • координатор – Тони Тонев;

Забележка!!! За София са определени 125 групови отговорника по принципа на поръчителството  за членство в НСБО, които представляват връзката с членовете от столицата.

За справки и връзка кликни на КОНТАКТИ

~Североизточната зона – Варна

 • гр.Варна – Петър Стефанов – 0889514579
 • гр.Добрич – Румен Пеловски – 0888266672
 • гр.Силистра – Мирослав Миткин – 0887801566
 • гр.Русе  – Валентин Атанасов – 0888871015
 • гр.Разград – Георги Димитров – 0899883242
 • гр.Търговище – Николай Алексиев – 0898817855
 • гр.Шумен – Светлозар Николов – 0899837920

~Северозападната зона – Плевен

 • гр.Плевен – Христо Милев – 0888454848
 • гр.Враца – Иван Грозданов – 0888232348
 • гр.Монтана – Валери Дачов – 0887818198
 • гр.Видин – Калин Каменов – 0898412552
 • гр.Велико Търново – Тодор Хараламбиев – 0895439610     
 • гр.Габрово – Евгени Попов – 0888339070
 • гр.Ловеч – Петко Игнатов – 0898607604

~Югоизточната зона – Бургас

 • гр.Бургас –  Николай Николов – 0884258978
 • гр.Сливен – Росен Михайлов – 0889905222
 • гр.Ямбол – Диян Механджиев – 046/666517

~Южна централна – Пловдив

 • гр.Пловдив – Георги Рангелов – 0887618610
 • гр.Стара Загора – Драгомир Петков – 0898754085
 • гр.Хасково – Димитър Александров – 0877356268
 • гр.Смолян – Димитър Даскалов – 0887308223
 • гр.Пазарджик – Георги Делчев – 0889510631
 • гр.Кърджали – Петър Георгиев – 0886525502

~Югозападна зона – Благоевград

 • гр.Благоевград – Николай Тренчев – 0876373811
 • гр.Перник – Асен Асенов – 0888007738
 • гр.Кюстендил – Бойко Клечков – 0888209809

Към НСБО има изградена младежка секция с председател Ралица Иванова – 0885430575

Членство

Член на НСБО може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което приема основните цели на Съюза, Устава му, решенията на ръководните му органи и редовно внася членски внос.

Всеки член на НСБО има права и задължения регламентирани в устава на съюза.

Членовете на НСБО са:
~ редовни
~ почетни

Статут на редовен член се придобива след подаване на писмено заявление, поръчител и след утвърждаване на заседание на УС

УПРАВЛЕНСКИТЕ ОРГАНИ СА:

 • Общо събрание
 • Управителен съвет
 • Председател
 • Контролен съвет
 • Помощни органи

ИМУЩЕСТВОТО НА НСБО СЕ НАБИРА ОТ:

~ членски внос
~ средства от държавата, общини и фондове
~ дарения и завещания, като същите се вписват в нарочна Книга
~ благотворителност и спонсориране
~чрез други дейности, съгласно Устава

СИМВОЛИ НА НСБО СА: