no-image
На 30.03.2011г. се проведе Общо събрание на членовете на НСБО в София, бул. Джеймс Баучър 76, в зала „София“ на Българския Червен кръст.

Днес, 30 март 2011г. НСБО провежда Общо събрание за да направи Отчет за своята дейност през 2010г. и да определи своите приоритети за работа през седмата година от основаването си.

I. Организационно състояние и развитие на НСБО

През 2010 г. НСБО продължи да работи за своето  организационно укрепване и разширяване на  структурите си в столицата и страната.

В настоящия момент НСБО има структури и представители в 110 населени места в страната.

С подадените и обработени до 31 декември м.г. над 500 молби за  членство, общия брой на съюзните членове надхвърли 5300 д. В годината на криза в сравнение с предходните години отчитаме спад на подадените заявления за членство от структурите на НСБО в София и страната.

 Анализът на анкетните карти показва, че изводите които правим на миналото събрание за състава и професионалните особености на членовете на НСБО се запазват. Остава висок делът на членовете на Съюза от служители на МВР, МО, НСО, охранителни фирми и  други. Радващо е това, че съставът от млади хора(до 35г) в НСБО нараства и достигна 28%. Приемът на съюзни членове от София е приблизително 50% от подадените заявления от структурите в страната. Запазва се ритмичния прием на жени в организацията. 

През отчетната 2010г.  УС на НСБО проведе три заседания, разгледа над 20 и прие 31 решения по въпроси на организационното развитие, ръководството и издигането на авторитета на нашата  организация .

За подобряване на ефективността в дейността си като ръководен орган, УС прие Правилник за своята работа и Правилник, относно реда за отпускане на средства за нуждаещи се членове на Съюза. За спазване на общи морално-етични правила от всички, УС прие Етичен кодекс за поведение на члена на НСБО. Същият е поместен в нашата Интернет страница. УС организира събрание на Софийската структура на НСБО, на което беше избрано ръководство и състав на четири комисии – сигурност и охрана, финансово-икономическа, юридическа и за образованието, децата и младежта. УС взе решение и организира учредяването на младежка секция на НСБО , на което беше избрано ръководсво от седем души с Председател на младежкия съвет –  Даниел Делчев.   

УС на НСБО на всяко свое заседание обсъжда актуални въпроси от органнизационното състояние и развитие на Съюза и приема решения които се отнасят за всички структури в страната, като:

да не се допуска създаването на паралелни структури на НСБО в едно населено място;

подаването на заявления за членство в НСБО от страната да става задължително след одобрението на избраното областно ръководство на Съюза;

членовете на УС бяха задължени да активизират регионалните координатори на НСБО, относно подобряването на организационния живот и своевременното събиране и отчитане на членския внос;

областните и общински структури да разяснят случаите за нарушаване на Етичния кодекс на НСБО от страна на съюзните членове Христо Хараламбиев от Павликени и Бора Дервиш от Силистра, легитимирали се с членските карти пред органите на МВР.На същите УС на НСБО отправи ”забележка” съгласно чл.19 ал.2  от Устава. НСО с официално писмо ни информира, че през месец ноември м.г. нашият съюзен член Деян Ангелов Япаджиев се е представял за служител на службата и е направил неправомерен опит да премине през охранаван периметър. След отправената му покана  за разговор в офиса на Съюза и неговото неявяване на свое заседание  УС го изключи от Съюза. Целта е да не се допускат други подобни случаи с членове на Съюза;

за мотивиране на съюзните членове УС сключи или продължи договорите за ползване на услуги и сделки с определена отстъпка със заверена членска карта за текущата година с наши партньори и приятели, като: „Уни Риск” ЕООД и адвокатска кантора „Джиков, Цонков и приятели” – София; HDI-застраховане, за всички клонове в страната; хотел „Хемус” – София; фирма „ Мизия – 96” АД – Плевен; вилно селище „Бултрак – Панорама” – Албена; Туроператор „Партнер – Травел” – София; фирма „ЛЛЖИ” ЕООД – София; стоматологичен кабинет на д-р Юлия Николова – София;„Къща Петков” – Благоевград; ЕТ „Емил Димитров” – София и др.;

УС, съгласно приетия Правилник обсъди и взе решение да окаже финансова помощ на крайно нуждаещите се за лечение наши членове Иван Станоев и Валери Тошев, на обща стойност 600,00 лева.;

УС призова за по-висока организационна активност, инициатива и предложения от всички съюзни ръководства и членове за решаване на проблемите в общините и населените места.

При проведените чествания и инициативи през изминалата година от Бургаската, Плевенската, Врачанската, Троянската, Хасковската, Старозагорската, Козлодуйската и др. структури се вижда, че имаме потенциал и се оценява положително обществената роля на нашата организация.  Без да изброяваме и без да се подценяват изявите на много от нашите структури в страната, тук е мястото да отчетем  добрия организационен живот и през 2010г. на  Бургаската структура на НСБО. Главна заслуга за това има нашият координатор Костадин Русенов. НСБО – Бургас организира срещи с Общинната и ръководството на МВР. Решиха местната  структура да поеме шефство над паметната плоча пред ОД на МВР – Бургас и  подпомогнаха децата на загинали служители на МВР при изпълнение на служебния им дълг. Откликнаха на призива на БЧК и подпомогнаха със средства пострадалите от земетресението в Хаити. Организираха посещение на ученици до военната база Атия и взеха участие в тренировъчно занятие на ППО и екип на Гражданска защита, относно евакуацията на ученици и персонал на ОУ „Васил Априлов”. Поднсоха венци и цветя на национални празници и годишнини, честваха Международния ден на жените 8-ми март, поздравиха юбилярите на Съюза от Бургас, като им връчиха поздравителни адреси с отличителен плакет и др.   

Много полезни и навременни са организираните чествания и тържества от Плевенската, Козлодуйската и Смолянската структури на НСБО.  За нас по важното е  нашите членове да участват и подкрепят съюзните структури по места. Да са активни и съпричастни в гражданските  прояви и да допринасят за разширяване  влиянието и авторитета на нашата организация. 

Независимо от проявените в началото слабости в организационно отношение, НСБО укрепна и се развива, като трябва да отчетем положителната роля и място на Управителния Съвет и на част от регионалните ръководства (Бургас, Плевен, Враца, Ловеч, Хасково, Ст.Загора и др.). Успешно се преодоляват съществуващите затруднения и в голяма степен са изпълнени взетите решения от  Общото събрание и решенията на УС на НСБО. Проведените мероприятия повишиха ролята и престижа на НСБО, като гражданска организация в обществото.

Като пропуск в досегашната ни работа в организационен аспект може да посочим недостатъчната активност на Софийската, Варненската, Пловдивската, Русенската и Кюстендилската структури на НСБО. Те  бележат спад в работата и затова очакваме през настоящата година организационен подем и ефективна дейност чрез избиране  на нови председатели и  ръководства. 

По нататъшното организационно развитие  на НСБО следва да бъде насочено в следните основни направления:

Да продължи организационното укрепване на съюзните структури, а  ръководствата на НСБО да призоват своите членове за по голяма активност и лична ангажираност за разширяване на влиянието и гражданския контрол на нашата организация в населените места;

Стриктно да се спазват морално-етичните правила на Етичния кодекс за поведение на членовете на НСБО за да не се допуска уронване на авторитета и обществения престиж на Съюза;   

По настойчиво и активно съюзните членове да участват при осъществяване  правото на всеки гражданин да иска от органите по-добро управление и по-добра администрация; 

Всички структури и членове от столицата и страната да работят  за утвърждаване на авторитета и влиянието на организацията.

II. По организиране и участие в инициативи и мероприятия

През изминалата година НСБО беше организатор или съорганизатор на няколко инициативи, които привлякоха вниманието на държавните институции и повишиха авторитета на нашата гражданска организация в обществото.

При голям интерес от страна на институции, неправителствени организации, граждани и медии премина проведената на 29 април м.г. в София, Национална конференция „Да опазим децата на България – насилието сред и върху деца и младежи”. Тя беше организирана от НСБО, СБУ и Столична община под патронажа на Омбудсмана на Република България и подкрепата на МВР, Министерството на образованието, младежта и науката. Отчитаме инициативата като пореден етап от Националната програма „Да опазим децата на България” на НСБО и СБУ, чиято цел е да се даде организиран израз на участието на гражданското общество в разрешаването на този сериозен проблем през последните години. Във форума взеха участие Гиньо Ганев-тогава Омбудсман на Република България, Янка Такева-Председател на СБУ, Огнян Стоичков-Председател на парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, доц.Сергей Игнатов-Министър на образованието, младежта и науката, Тотю Младенов-Министър на труда и социалната политика, Деяна Костадинова-съветник в кабинета на Министър-Председателя Бойко Борисов, Данаил Кирилов-Областен управител на София – град, Красимир Живков-Областен управител на София – област, Таня Радочай-Представител на УНИЦЕФ за България, Георги Лозанов- Председател на СЕМ, Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията и др. По време на форума бяха представени конкретни идеи за справяне с насилието сред и върху деца и младежи, за отговорностите на семейството, институциите, неправителствения сектор, медиите и обществото, както и възможностите за насърчаване сътрудничиството и координацията между държавни, общински и граждански структури в борбата срещу насилието.

По време на конференцията бяха разгледани редица проблеми, отнасящи се до отговорностите на семейството, причините пораждащи насилие сред и върху деца, както и конкретни идеи за превенция и справяне с насилието над деца и младежи. Бяха направени  двадесет и пет изказвания , мнения и десетки  конкретни предложения. Те намериха място в приетия Заключителен документ на конференцията, който е поместен в  нашата Интернет страница. С този форум НСБО постигна своите цели, като ангажира вниманието на държавните и правителствени институции по отношение на насилието сред и върху деца. Отправи своите препоръки за формулиране на ясни политики, програми с измерими резултати и планове за превантивна работа с децата и младите хора. На форума НСБО настойчиво призова за засилване ролята на гражданското общество, чрез постоянен граждански контрол и координиране на действията на всички институции в полза на младата смяна на България. 

В края на юни м.г. беше проведена Национална конференция „Възпитание в морални цинности”. Организирана от СБУ, НСБО, Областните администрации на град София и Софийска област с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и на Столична община, конференцията стана факт благодарение на финансовата помощ на Фондация „Конрад Аденауер”.

В работата на форума взеха участие проф. Сергей Игнатов- Министър на образованието, младежта и науката, Йорданка Фандъкова-Кмет на София, Данаил Кирилов-Областен управител на София-град, Ваня Кастрева-Началник на Регионалния инспекторат по образованието на София-град, представители на местната власт, на редица държавни институции и неправителствени организации, на научните среди и на родителската общност, учители, директори и членове на НСБО от цялата страна, и др.

Под ръководсвото на проф.дфн Валери Стефанов от СУ „Св. Климент Охридски”, бяха дискутирани политики, насочени към формирането на ценностна система и гражданско поведение и образование на младите хора, както и взаимодействието между различните фактори за тяхното успешно реализиране. На форума бяха направени много изказвания и дадени отговори на въпроси и проблеми, свързани с възпитанието и образованието на децата и младите хора. Дискусиите по темата се явиха естествено продължение на обществения разговор от конференцията, проведена преди два месеца. Ще се запомнят идеите и посланията на Янка Такева, проф. Сергей Игнатов, Йорданка Фандъкова, словото на проф. Валери Стефанов и др.

Участниците в конференцията приеха Заключителен документ. Те се обединиха около идеята да бъдат привлечени и ангажирани и институциите, които могат да реализират решенията и да ангажират гражданското внимание с тях, тъй като моралът и нравствените ценности определят облика и просперитета на обществото. 

С провеждането на форума, НСБО показа на практика своята активна гражданска позиция и изрази своята тревога пред държавните институции, относно състоянието на възпитанието и образованието на децата и подрастващите. Акцентира върху ролята на гражданското общество при изграждането на устойчиви морални ценности у младите хора. Подкрепи нуждата от широко огласяване, конструктивна дискусия в обществото и приемане на успешни модели и решения.

В началото на май м.г. НСБО беше съорганизатор и със отбор на спортен клуб „НСБО” взе участие в Националното състезание „ Бодигард 2010” – категория кадети в гр.Смолян. Поводът беше патронния празник на веригата Колежи и гимназия по охрана и сигурност „ Св. Георги Победоносец”. Целта на нашето включване беше да се популяризират добрите практики при обучението в тях, като основен елемент при подготовка на кадри за сектор „Сигурност”. 

Да се популяризират бойно–приложните спортове сред професионалистите и гражданите, като една добра алтернатива за патриотичното възпитание на младите хора.

Състезанието се проведе под патронажа на кмета на Смолян Дора Янкова и със съдействието на Областния управител инж. Стефан Стайков, НСО, НСБО, СБУ, Министерството на образованието, младежта и науката, Областната дирекция на МВР – Смолян, Българската федерация по бойно – приложни спортове и др. В спортната надпревара взеха участие осем отбора от София, Ст. Загора и Смолян по дисциплините: „Тактика и техника на съпровождане на ВИП – лице с изпълнение на похвати от физическа защита”, „Стрелба в мишена по време на съпровождане”, „Скоростна стрелба от различни положения”, „Стрелба от автомобил”, „Ръкопашен бой”, „Оказване на първа медицинска помощ на ВИП лице и евакуация с преодоляване на препятствия”.

Купата за отбора – първенец, която беше осигурена от СБУ, спечели отборът от колежани на Национален съюз „Безопасност и охрана” с капитан Николай Николов и членове Алекс Нелов, Данаил Кирилов и Виктор Мишков. Отборът на НСБО, като победител участва в международното състезание „Бодигард 2010” и се представи достойно.

Проведените пресконференции от Председателя на УС на НСБО в София, Ст.Загора и Смолян, както и присъствието на журналисти по време на организираните форуми и състезания даде възможност да бъдат отразени в емисиите на централните и  регионални СМИ на радиата,телевизиите и ежедневниците.           

Независимо от някои пропуски в работата ни, реализираните инициативи от Управителния Съвет и изградените ръководства по места, допринесоха да се разшири влиянието и авторитета на НСБО   в регионите и населените места. 

Основните инициативи на НСБО през 2011г. са обект на обсъждане и приемане след настоящия доклад.  

III. Взаимодействие с държавните и административните структури, сродни организации и СМИ. 

През изминалата година продължиха да се развиват контактите на централното и регионалните ръководства на НСБО с представители на законодателната и изпълнителната власт. Проведените срещи и разговори засилиха интереса към Съюза, относно неговите цели и задачи, които си е поставил в гражданското общество.

Това бе в основата НСБО да продължи изпълнението на договорите за съвместна дейност и партньорство с Министерство на вътрешните работи, Националната служба за охрана, ГД”Охрана” на Министерство на правосъдието, Сдружението на крайдунавските общините в България, Националния полицейски синдикат и др. Предстои сключване на договори с Министерство на отбраната и други държавни ведомства и организации. Изпълнението на задачите предвидени в договорите са предпоставка за координиране и изпълнение на задачи в полза на обществото.

По случай национални празници и годишнини бяха изпратени поздравителни писма и адреси до Президента, Председателя на НС,

Министър Председателя, Министри, Председатели на комисии в НС, Агенции, ръководители на медии, дарители и др .

Продължават съвместните контакти и участието ни в отделни прояви  от взаимен интерес със сродни съюзи и сдружения  от МО, МВР, СБУ , Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Съюза на командосите и др. Голяма част от членовете на НСБО, като бивши или настоящи служители, участваха в честването 131-та година от създаването на НСО.

УС на НСБО приветства съвместната инициатива на Бургаската структура на НСБО и Никола Григоров, автор и водещ на телевизионното предаване „Сите българи заедно” да направят дарение от 62 тома книги на СОУ „Васил Априлов” – Бургас, по сучай Деня на народните будители. На г-н Григоров беше  изказана благодарност за дарението и признателност за проявеното родолюбие.

Целта ни е и за напред контактите и съвместните изяви да се задълбочават и допринасят за развитието на гражданското общество в страната.

Като реакция по  важни обществено-политически събития  бе участието на Председателя на УС на НСБО в проведени пресконференции в БТА и като събеседник в телевизионните медии.      

Направените репортажи и интервюта привлякоха общественото внимание и интерес към дейността ни.

НСБО през изминалата година задълбочи сътрудничеството си със медиите, а  участията на Председателя на УС бяха по чести и целеви, особено в Нова телевизия, БТВ, националните ежедневници „Стандарт”, „Телеграф”, „Република”, „Новинар” и др. Ще се стремим да запазим добрият тон и взаимоотношения с тези и други медии и през 2011г. Очакваме регионалните ръководства по смело и уверено да използват възможностите на централните и местни печатни и електронни медии. Целта е инициативите да получат по широка гласност и обществен интерес, което ще увеличава и ролятя на НСБО.

IV.МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

През изминалата година международната дейност на НСБО запази своята динамика, като разшири влиянието и ролята си на гражданска организация, според изискванията на Устава на Съюза.

През 2010г. продължиха нашите контакти с Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на страните от НАТО /СИОР/ и бяха  проведени разговори от взаимен интерес и относно участието на наши членове в отделни инициативи.

УС на НСБО разгледа Докладна записка на Бойко Димитров, член на комисия „Сигурност и охрана” в Соф. организация на НСБО, относно взаимодействие и съвмесни действия за противодействие на корупционните практики с ръководството на Асоциация „Прозрачност без граници” за България. 

 Продължихме контактите и сътрудничеството с представители на ръководството на  Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на страните от НАТО/СИОР/.

Поддържаме делови контакти с почетните членове на НСБО и сродни на НСБО организации от техните страни в Германия, САЩ, Русия, Франция, Турция, Гърция, Румъния и Македония.

Проучихме възможността и направихме предложения за участие на НСБО в международни проекти и програми с цел  финансиране на дейности предвидени за изпълнение от НСБО в по дългосрочен план.        

В заключение се открояват следните обобщени изводи за дейността на НСБО за 2010г.: 

Численият състав на НСБО се е увеличил през изминалата година. Наред с това е налице и тенденция за намаляване подаването на документи за членство не само в София, а като цяло и в страната.

През изминалата година НСБО  продължи да развива своята организационна структура, с което са налице предпоставки за по-нататъшно укрепване и разширяване на съюзните позиции  за решаване на договорни задачи, свързани с ролята на неправителствените организации в гражданското общество.

С участието ни като съорганизатори на съвместни мероприятия и инициативи  в столицата и страната, налице е по осезаемото ни присъствие и влияние сред държавните и неправителствените организации. Усилията ни за по добро обслужване и управление на гражданите среща  подкрепа и одобрение.  

Продължава да е недостатъчна  отговорността на някои от съюзните членове, както по отчитането на членският внос, така и по участието в организираните мероприятия. Все още не се познава добре и не се е превърнал в съюзна норма за всички, приетия  Етичен кодекс за поведение на членовете на НСБО.

Неуспяхме напълно да реализирме изразеното от миналото Общо събрание намерение за териториално покритие в страната със структури на НСБО, както и постоянство в работата на вече изградените регионални представителства. 

Румен Ралчев 

Председател на УС на НСБО  

Свалете файл

Новини